Trách Nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này (“Tuyên bố từ chối trách nhiệm”) đưa ra các nguyên tắc chung, tiết lộ và điều khoản khi bạn sử dụng trang web naowdelivery.com (“Trang web” hoặc “Dịch vụ”) và bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào có liên quan của nó (gọi chung là “Dịch vụ”) . Tuyên bố từ chối trách nhiệm này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) và nhà điều hành Trang web này (“Nhà điều hành”, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Nếu bạn tham gia Tuyên bố từ chối trách nhiệm này thay mặt cho một doanh nghiệp hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, trong trường hợp đó, các thuật ngữ “Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn” sẽ đề cập đến đối với thực thể như vậy. Nếu bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bạn không được chấp nhận Tuyên bố từ chối trách nhiệm này và không được truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ. Bạn thừa nhận rằng Tuyên bố từ chối trách nhiệm này là hợp đồng giữa bạn và Nhà điều hành, mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không phải do bạn ký, đồng thời điều chỉnh việc sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn.

Đại diện

Mọi quan điểm hoặc ý kiến ​​trình bày trên Trang web là cá nhân và chỉ thuộc về Người điều hành và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến ​​của những người, tổ chức hoặc tổ chức mà chủ sở hữu có thể có hoặc có thể không liên kết với năng lực chuyên môn hoặc cá nhân trừ khi được tuyên bố rõ ràng. Mọi quan điểm hoặc ý kiến ​​không nhằm mục đích ác ý với bất kỳ tôn giáo, nhóm dân tộc, câu lạc bộ, tổ chức, công ty hoặc cá nhân nào.

Nội dung và bài đăng

Bạn không được sửa đổi, in hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Trang web và Dịch vụ. Việc đưa bất kỳ phần nào của Trang web và Dịch vụ vào một tác phẩm khác, cho dù ở dạng in hay điện tử hoặc hình thức khác hoặc việc đưa bất kỳ phần nào của Trang web và Dịch vụ vào một tài nguyên khác bằng cách nhúng, đóng khung hoặc cách khác mà không có sự cho phép rõ ràng của Nhà điều hành đều bị cấm .

Bồi thường và bảo đảm

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin có trên Trang web là chính xác, nhưng Nhà điều hành không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Tất cả thông tin trên Trang web được cung cấp “nguyên trạng”, không có đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc về kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Trong mọi trường hợp, Nhà điều hành sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc hành động được thực hiện dựa trên thông tin trên Trang web, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Thông tin trên Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ hình thức tư vấn chuyên nghiệp nào. Vui lòng tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp nếu bạn yêu cầu. Hơn nữa, thông tin có trên Trang web và bất kỳ trang nào được liên kết đến và từ đó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và không có cảnh báo trước.

Các thay đổi và sửa đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này hoặc các điều khoản của nó liên quan đến Trang web và Dịch vụ bất kỳ lúc nào, có hiệu lực khi đăng phiên bản cập nhật của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này trên Trang web. Khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ sửa lại ngày cập nhật ở cuối trang này. Việc tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi đó.

Chấp nhận Tuyên bố từ chối trách nhiệm này

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Tuyên bố từ chối trách nhiệm này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của nó. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Tuyên bố này, bạn có thể gửi email tới admin@naowdelivery.com